POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina web propietat de The Armonthree, S.L amb domicili social aC/ Roger de Llúria, 11, Local 3. Codi Postal: 08010 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA amb CIF B67192393 i que posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l'Usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.

2. Objecte

Aquesta web, propietat de, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.
L'accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau , regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.
En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

3. Condicions d'accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web.
La web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d'Internet, però, a través de la pàgina web no se sol•liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç.
L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina web

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina web i d'aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la web .

4.1 Ús del codi font
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'Usuari per The Armonthree, S.L com informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera The Armonthree, S.L posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.
quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

6) Links.
La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.
La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades
Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, The Armonthree, S.L informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a The Armonthree, S.L amb domicili a C/ Roger de Llúria, 11, Local 3. Codi Postal: 08010 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

The Armonthree, S.L pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s'escau l'empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a The Armonthree, S.L per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies
La página web pot utilitzar Cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament es utilitzant per associar amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari.
L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Aquestes Cookies, s'utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que hagin de es produeixi nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a efectes d'elaboració d'estadístiques per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita a aquest.

9. Propietat intel•lectual i industrial
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de The Armonthree, S.L o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la pàgina web atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel•lectual de The Armonthree, S.L o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present web.

10. Publicitat
A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l' incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d' aplicació.

11.1. Responsabilitat en l'Accés al Portal

The Armonthree, S.L no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts
L'accés a la web no implica l'obligació per part de The Armonthree, S.L de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

The Armonthree, S.Lno es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links.
El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, The Armonthree, S.L no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, des actualització, in disponibilitat error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, l'Usuari i The Armonthree, S.L acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.


POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB

1. Aviso e información legal.

Este Aviso Legal regula el uso del servicio de la página web propiedad de The Armonthree, S.L en adelante la Web, con domicilio social C/ Roger de Llúria, 11, Local 3. Codi Postal: 08010 Localidad BARCELONA Provincia BARCELONA con CIF B67192393 y que pone a disposición de los usuarios de Internet.

La utilización de la página web atribuye la condición de usuario de la web (en adelante, "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en esta política de privacidad desde el momento mismo en que el Usuario accede al Web.

En consecuencia, el Usuario tiene que leer atentamente este texto en cada una de las ocasiones en que se proponga consultar la web, puesto que el contenido de la web puede sufrir modificaciones.

2. Objeto

Esta Web ha sido creada y diseñada para dar a conocer los servicios y productos de la entidad y permitir el acceso general de todos los usuarios de Internet.
El acceso y / o uso de la Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario y la aceptación, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes condiciones generales, así como de aquellas otras particulares que, si procede, rijan la utilización del Portal o de los servicios vinculados al mismo.
En este sentido, se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de ningún preaviso, cualquier modificación o actualización de los contenidos y servicios, de las presentes disposiciones de acceso y uso y, en general, de cuántos elementos integren el diseño y configuración de la Web.


3. Condiciones de acceso a la Web.

3.1 Carácter de la utilización de la Web.
La Web tiene como objetivo establecer un canal de información y comunicación entre la empresa y sus clientes o interesados a través de Internet, pero, a través de la página Web no se solicitan ni se recogen datos de carácter personal.

3.2 Información veraz.
El usuario dispone de una dirección de correo electrónico donde puede hacer llegar su CV. En todo caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
4. Uso de la página Web.
El usuario se compromete a utilizar la Web en conformidad con la ley 15/1999 de 13 de diciembre, el RD 1720/2077 de 21 de diciembre, la Ley 34/2002 de 11 de julio y el resto de normativa complementaria, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptados y el orden público.
El usuario se compromete a no utilizar la información sobre actividades o servicios que la Web pone a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso no conforme con a las presentes condiciones generales.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquier de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la Web pueda sufrir, directamente o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquier de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la Web.

5. Uso del código fuente.
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el software, los textos, la información y los contenidos que se recogen en la Web están protegidos por la legislación española, y no se permite la reproducción parcial o total del portal, ni su tratamiento informático, sin el permiso previo y por escrito de sus propietarios.


6. Contenidos de la Web.
Los contenidos de la Web son puestos a disposición del Usuario como información propia o, si procede, de terceros. De este modo pondrá los medios razonables a su disposición porque los contenidos incluidos en la Web sean exactos y estén actualizados.
El usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición en la Web, entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y otros contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, en conformidad con la ley, la presente Política de Privacidad y otros avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres, generalmente aceptadas, y el orden público.
Queda terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o des compilación.
6. Links.
La Web podrá incluir dentro de sus contenidos, enlaces con lugares pertenecientes y/o gestionados por terceros, disponibles a través de Internet.
La Web no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces de contenidos externos a este lugar. Estos enlaces o menciones tienen una finalidad que no implican el soporte, la aprobación, comercialización o relación alguna entre la página y las personas o entidades titulares de los lugares donde se encuentren.


7. Protección de Datos.
A los efectos de lo que dispone la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, informamos al Usuario de la existencia de ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por la entidad y bajo responsabilidad de la misma, la finalidad es realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con sus clientes, el mismo tiene la posibilidad de ejercer, de acuerdo con el que establece esta normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a The Armonthree, S.L con domicilio en C/ Roger de Llúria, 11, Local 3. Codi Postal: 08010 Localidad BARCELONA Provincia de BARCELONA, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.
La empresa propietaria de la Web puede recibir a través de correo electrónico datos personales para la gestión de candidaturas a puestos de trabajo, si se tercia la empresa se compromete a cumplir su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal, a su deber de guardarlos y de destruir, adoptando las medidas de seguridad que impone la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El usuario que facilita sus datos personales enviando correo electrónico con su currículum vitae, otorga su consentimiento para recibir comunicaciones relacionadas con los servicios de la empresa. Si no desea recibir cualquiera de estas comunicaciones podrá comunicarlo a la dirección indicada en el apartado 1 de esta cláusula, mediante escrito con la fecha y firma original.

8. Cookies.
La Web puede utilizar Cookies cuando un Usuario navega por los lugares y páginas web. Estas Cookies únicamente se utilizan para asociar con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por si el nombre y apellidos del Usuario.
El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma de comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, salvo que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o esto resulte legalmente permitido.
Estas Cookies se utilizan con el fin de reconocer los navegadores de los Usuarios registrados después de que estos hayan accedido en la página por primera vez, sin que se produzca un nuevo registro en cada visita para acceder a las áreas de contenidos. Del mismo modo, se utilizan a efectos de elaboración de estadísticas para ofrecer al Usuario la posibilidad de personalizar el sitio Web de acuerdo con sus gustos y necesidades, de forma que no sea necesario personalizar en cada visita a este.

9. Propiedad intelectual e industrial.

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Web son propiedad de la empresa o de terceros autorizados, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la Web atribuya al Usuario ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Así mismo, los Contenidos son propiedad intelectual de la empresa o de terceros, sin que puedan entender cedidos al Usuario, en virtud del que establece esta Política de Privacidad. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre la presente Web.


10. Publicidad.
La Web podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurar que el material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.
Nuestra empresa no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

11. Responsabilidad.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda hacer como consecuencia del incumplimiento de cualquier de las obligaciones a que queda sometido por esta Política de Privacidad, por la ley, o, si se tercia, por las condiciones particulares que sean de aplicación.


11.1. Responsabilidad en el Acceso en el Portal.
La empresa no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de errores o desconexiones a las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la Web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

11.2. Responsabilidad de la calidad del servicio y contenidos.
El acceso a la Web no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquiera otro elemento informático dañoso. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos nocivos.
La empresa no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio al Portal.

11.3. Responsabilidad de los enlaces o links.
El servicio de acceso a la Web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder en otras páginas y portales de Internet. En estos casos, la empresa no conoce los contenidos y servicios de los links o enlaces y, por lo tanto, no se hace responsable de los daños producidos por la ilicitud, calidad, des actualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los links o enlaces ni por cualquiera otro daño.


12. Legislación aplicable.
Esta Política de Privacidad se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivar del acceso a la Web, el Usuario y la empresa acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquiera otro fuero general o especial que los pudiera corresponder.
A las presentes condiciones se les aplicará también la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Información y Correo Electrónico.

Cambiar pantalla 5S/6/5SE/6S/6 Plus

 

Disponemos de un servicio técnico Apple sin moverte de casa u oficina, mediante mensajería puerta a puerta con garantía de entrega inmediata, rápida en 24/48h por toda la Península.


EADA

Dirección

Calle Consell de Cent 253, esquina Muntaner
08011 Barcelona

Tel: 935 95 18 72

Calle Roger de Llúria 11, esquina Caspe
08010 Barcelona

Tel: 93 452 35 63

Horario:
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00h
17:00 a 20:00h

Sábados 10:00 - 15:00h

JoomlaMan